Kallelse till Extra Årsmöte

Bäste medlem. Välkommen till extra årsmöte med anledning att ta ställning till styrelsens förslag om nya stadgar. Behov av ändring i stadgarna har framför allt uppstått på grund av synpunkter från Riksidrottsförbundet (RF) i samband med den genomlysning som genomfördes sommaren 2017.

När vi ändå måste ändra stadgarna har styrelsen valt att göra en total översyn av dem. Vi har utgått från texten i RF:s stadgemall för idrottsföreningar v2.3 2015 och anpassat den till Svenska DN-isjaktsällskapets behov, enligt styrelsens uppfattning. Genom att utgå från RF:s senaste genomarbetade mall får vi de anpassningar till nya regler och lagstiftning som kan behövas.


Tid

Lördag 17 mars 2018 kl 18:00

Plats

SM 2018, detaljer aviseras vid skepparmötet kl 10:00

Föredragningslista

1.         Mötets öppnande

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

4.         Fastställande av röstlängd för mötet

5.         Fastställande av föredragningslista

6.         Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

7.          Föredragning av styrelsens förslag till nya stadgar

8.         Beslut med anledning av styrelsens förslag till nya stadgar

9.         Mötet avslutas

Ladda ned kallelse som pdf