IDNIYRA Yearbook

Här hittar du de officiella reglementet såsom; specifications of the DN ice yacht, IDNIYRA By-laws, NIA Racing Rules osv.

Ta mig dit→


Svenska Reglementet

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE KAPPSEGLING MED DN-ISJAKT I SVERIGE

Dessa föreskrifter skall användas för alla nationella regattor (dvs ranking) samt SM. Det bör också användas för klubbseglingar. OBS! för att föreskrifterna ska gälla måste det tydligt framgå av respektive regattas seglingsinstruktioner att seglingarna skall genomföras enligt dessa föreskrifter, i dess helhet eller i valda delar.

INBJUDAN

I inbjudan skall anges regattans namn, arrangerande klubb, för vilka regattan är öppen, startavgiftens storlek, vilka regler som kommer att tillämpas, plats och tidpunkt för skepparmöte samt tider för första resp. sista start. Det skall också framgå hur anmälan skall ske. Inbjudan kan vara skriftlig eller meddelas via telefonsvarare.

SKEPPARMÖTE

Mötet skall hållas på förut meddelad plats och äga rum på sådan tid att det finns möjlighet att i god tid bege sig till startplatsen. Vid skepparmötet skall banans läge och rundningsmärkenas utseende beskrivas. Vidare skall vid skepparmötet protestkommitténs ledamöter presenteras, samt information lämnas om vidtagna säkerhetsåtgärder, förbandsplatsens läge, ev. riskabla områden och deras utmärkning m.m. Lottdragning om startpositioner i första start skall förrättas. Startavgift skall betalas senast vid skepparmötet.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Välutrustad förbandslåda och nödvändig säkerhetsutrustning skall finnas. Utrustningen skall placeras vid förbandsplats utmärkt med rött kors på vit botten. Förbandsplatsen skall ha tillgång till mobiltelefon. Minst en sjukvårdskunnig med kännedom om säkerhetsutrustningen skall vara utsedd och presenterad vid skepparmötet. Kontakt bör tas med lokal brandchef för information om körväg för ambulans vid ev. olycka.

SEGLINGAR

  • RANKINGREGATTA
    Under en regattahelg genomförs normalt 2 rankingregattor. Max 7 delseglingar per dag. Om endast två seglingar genomförs på lördagen så överförs de till söndagens resultat för att få ihop ett resultat med minst 3 seglingar.

  • SVENSKT MÄSTERSKAP (SM)
    SM genomförs under 2 dagar. Regattan består normalt av 11 seglingar; 5 dag 1 och 6 dag 2. Om det kan antas att det blir svårigheter att genomföra 6 seglingar dag 2 kan seglingsnämnden besluta om 6 seglingar dag 1. Ingen seglare skall behöva delta i mer än 7 seglingar inklusive kvalseglingar per dag. 3 seglingar erfordras för godkänd regatta.

BANA

Banan består av två märken, placerade i vindriktningen. En segling skall vara minst 6,4 km (4 miles), vilket gör att avståndet mellan märken bör vara minst 1,1 km för att 3 varv skall vara tillräckligt. Banan seglas i "nolla", lovartsmärket och lämärket rundas motsols.

Ett väl synligt Darling/Dollymärke placeras minst 80-100 meter rakt lovart om lämärket samt minst ett 80-100 meter rakt lä om lovartsmärke. Dessa säkerhetsmärken ingår som en del av lä och lovartsmärket.
Det är inte vid något tillfälle tillåtet skära den tänkta linjen mellan Darling/Dollymärken och stora rundningsmärken.

Mållinjen skall utsträckas från lämärket åt vänster (sett från depån) och vara vinkelrätt mot vindriktningen samt ha ett begränsningsmärke i sin yttre ände. Startlinjen skall ligga min 60 meter i lä om lämärket. Det är förbjudet att segla över startlinjen från det att utläggning av densamma påbörjats, översegling skall medföra omedelbar diskvalificering i innevarande segling om det sker vid målgång, och efterföljande segling om det sker före seglingen.

Ban-skiss: "Darling Course", Appendix I i NIA Racing Rules

START

Startlinjen skall utmärkas med lina eller startblock och skall ha läge vinkelrätt mot vindriktningen. Mellan varje startposition skall avståndet vara fyra planklängder. Udda positioner räknas från mitten av linjen åt höger, jämna åt vänster, sett mot vinden. När tidpunkten för start närmar sig och jakterna står uppställda på linjen, ger startern en ljudlig uppmärksamhetssignal med visselpipa, När startern ser att jakterna står klara avges en ny uppmärksamhetssignal och han (hon) höjer startflaggan, starten går när flaggan sänks, detta kan åtföljas av ett kanonskott el.dyl. Tiden från flaggans höjande till start kan vara 3 till 30 sek. En jakt som rör sig före startsignal skall diskvalificeras av seglingsnämden utan protestförhandling.

MAXIMAL VARVTID

Genomsnittshastigheten för snabbaste jakt får ej vara långsammare än i genomsnitt 20 km/tim räknat fågelvägen mellan rundningsmärkena. Denna hastighet måste uppnås varje varv. Tiden mäts från start till första jakt passerar lämärket, sedan vid varje lärundning och målgång. Maximala tiden för ett varv beräknas genom att multiplicera avståndet mellan märkena (i km) med 8. (T.ex. 2,15 km x 8 = 17,2 = 17min 12 sek= varvtid avrundat till närmaste halvminut = 17 min). Skulle maximitiden överskridas skall seglingen avbrytas. Signalen för avbrott är startflaggan hållen vågrätt över isen vid lämärket. Omstart kan ske tidigast 15 minuter efter avbrottet. Jakt som ej gått i mål 10 minuter efter vinnande jakt får DNF enligt IDNIYRA Europa. (Enl. IDNIYRA Racing Rules är tiden 20 minuter). (Enligt NIA är tiden 30 minuter).

PROTOKOLL

Under segling skall protokoll föras, där rundningsföljden och varvtiden för snabbaste jakt antecknas. Det är ej nödvändigt att ordningsföljden vid rundningarna blir exakt, det är ordningsföljden vid målgång som är viktig. Om så är möjligt bör protokoll också föras vid lovartsmärket.

REGLER

Under kappsegling och annan segling tillämpas NIA:s kappseglingsregler med IDNIYRA:s modifieringar. DN-isjakt ska hålla undan för skridskoseglare. Deltagande seglare skall ha gällande ansvarsförsäkring och nödig kunskap om seglingsreglerna. Ansvaret för att deltagare uppfyller dessa krav åligger klubbarna, lämpligast genom att klubbmedlemmar avlägger ett teoretiskt prov enl. den mall som finns. Deltagande jakt skall uppfylla gällande klassregler.

Vid rankingseglingar (undantaget SM) tillämpas inte IDNIYRA:s begränsningar av antal delar som får användas under samma regatta. Information om detta måste framgå av eventuell inbjudan och seglingsinstruktioner.

Ett exemplar av kappseglingsreglementet och klassregler skall finnas tillgängligt hos protestkommittén.

TÄVLINGSLICENS

  1. Seglare skall ha giltig tävlingslicens och den skall finnas registrerat i Svenska Isseglarförbundets register.

  2. Tävlingsledningen har möjlighet att göra allmänna eller enskilda tester av seglares kunskap i samband med tävlingar och avvisa seglare som inte kan uppvisa erforderlig kompetens.

  3. Seglare som under segling uppvisar brist på kunskap eller respekt för kappseglingsreglerna eller på annat vis utsätter andra seglare för oacceptabla risker och därigenom bryter om Svenska DN-isjaktsällskapets ”Uppförandekod” kan varnas eller stängas av från kappsegling under viss period. Varningar och avstängningar utfärdas av Svenska DN-isjaktsällskapets styrelse. I detta sammanhang kan styrelsen även begära hos seglarens klubb att tävlingslicensen ska omprövas eller dras in.

KONTROLLMÄTNING

Efter avslutad regatta skall de tre bäst placerade jakterna kontrollmätas. Mätning görs på minst en punkt som bestäms genom lottdragning bland ett antal i förväg beslutade mätpunkter, punkterna skall vara minst 10 st och väl definierade i klassreglerna. Uppstår oenighet om mätningen kan protest inlämnas. Jakt som ej mäter in skall diskvalificeras från hela regattan.

PROTESTKOMMITTÉ

Protestkommitté skall finnas och bestå av minst tre ledamöter. Förslagsvis bör varje deltagande klubb vara representerad. Vilka som ingår i protestkommittén skall kungöras på skepparmötet. Protest skall lämnas skriftligt och senast 30 min efter sista målgång.

POÄNGBERÄKNING


Poängberäkning för resultat vid svenska kappseglingar görs i enlighet med IDNIYRA By-laws.
Vid en- och tvådagars-regattor rekommenderas tävlingsledningen stipulera i tävlingsföreskrifterna (NoR) att en (1) respektive två (2) seglingar får räknas bort om minst 4 respektive 8 seglingar genomförts.


SENASTE START

Senaste starttidpunkt skall anges vid skepparmöte. Ingen segling får starta senare än en halvtimme före solens officiella nedgång, på söndagar senast 15:00.

PRISUTTDELNING

Tid och plats för prisutdelning skall meddelas senast vid starten för den sista seglingen.

RAPPORTERING

Snarast efter regattan skall en kopia av totalprotokollet insändas till förbundet (sekreteraren eller tävlingsledaren), och en rapport skall ges till nyhetsmedia. Underlåtenhet att efterleva dessa föreskrifter kan medföra att arrangörsbidrag ej utbetalas.

Svenska rankinglistan

  1. Rankingpoäng beräknas utifrån nedanstående tabell med fasta värden, SM ger 5 p extra.

PLACERINGPOÄNG [RANKING]POÄNG [SM]
12530
22328
32126
41924
51722
61621
71520
81419
91318
101217
111116
121015
13914
14813
15712
16611
17510
1849
1938
2027
2127
osv27
 

2. Poängberäkningen för att fastställa ranking görs utifrån de 4 bästa av de 8 senaste ranking-regattorna samt det bästa resultatet från de senaste två SM.

3. Medlemmar i DN Sweden, oavsett nationalitet ingår i rankinglistan.

Meijer DN Cup

Meijer DN Cup delas ut på årsmötet, första, andra och tredje pris.Samtliga resultat från säsongen räknas. Samma beräkningsmetod som för rankinglistan. 

ÖVRIGT

LEX VIKING

Alla arrangerande klubbar av Svensk kappsegling med DN-isjakt rekommenderas att använda denna regel i seglingsinstruktionen: Det är förbjudet att under kappsegling springa med jakten lägre än halvvind eller högre än den kurs som en jakt normalt kryssar med. Vindriktning förutsägs alltid vara i parallell med linjen mellan rundningsmärkena. Överträdelse medför diskvalificering i aktuell segling.

LEX VIKING

LEX VIKING

SEGELNUMMER

Segelnumret är personligt och ett krav för att få delta i en rankingsegling, nationell eller internationell. Detta kontrolleras vid anmälan till tävling och är en förutsättning för deltagande (Arrangerande klubb kan få senast aktuella registerutdrag från Jan Adsten, Östersunds Isjaktsällskap).

Vid köp av en begagnad DN-jakt får man inte ta över tidigare ägares segelnummer. Nytt nummer (om man behöver) tilldelas vid registreringen högst i nummerserien. Registreringsavgiften är satt till 200 kr.