Uppförandekod för DN-isjaktseglare

Kappsegling med DN-jakter sker ofta i höga farter och med överhängande skaderisker för seglarna och deras utrustning. I efterhand kan konstateras att många olyckor, främst i form av kollisioner, torde ha kunnat undvikas om goda förberedelser, kunskaper och sunt förhållningssätt iakttagits. 


Säker segling

Med de risker som finns, i synnerhet vid segling i höga farter måste varje seglare som första prioritet alltid agera för att minimera risk för kollision även om detta kan ha negativ inverkan på resultatet i seglingen. I praktiken innebär detta att:

  • Segla jakten hela tiden med full kontroll av styrning och grepp i isen.

  • Hela tiden hålla god uppsikt över andra jakter, även de jakter som ligger i position med väjningsskyldighet.

  • Ha beredskap och tillräckligt utrymme för undanmanöver också med marginal för att andra seglare begår misstag eller förlorar kontroll över sin jakt.

  • För den händelse olycka kan ha inträffat där det inte står klart att inga personskador uppstått (seglare står upp vid jakten) genast avbryta seglingen för att vara till stöd och hjälp till den eller de seglare som drabbats.

Regler

Seglaren är skyldig att ha fullständig insikt om de tävlingsregler som gäller för DN-segling och i synnerhet de regler som på ett fundamentalt vis avviker från de kappseglingsregler som gäller för sommarsegling.

Utrustning

Det vilar på varje seglares ansvar att inför en segling säkerställa att jakten är i fullgott skick och alla vitala komponenter är kontrollerade. Detta gäller i synnerhet skärpan på medar som alltid måste vara i sådant skick att jakten kan seglas säkert under rådande förhållanden.